Pöytäkirja 07_21

Hallitus keskusteli arkkitehtikillan tiedotuskanavilla julkaistavista työpaikkailmoituksista, täydentävän toimihenkilöhaun avaamisesta ja matkakulukorvauksiin liittyvistä käytännöistä. Sektoreilla puheenaiheeksi nousi myös käynnissä oleva hyvinvointiviikko ja arkkitehtikillan instagramissa päivittäin julkaistavat hyvinvointivinkit ja maaliskuun alussa järjestettävät majatalkoot.

Pöytäkirja 06_2021

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus. Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja esitteli hallitukselle puollettavan listan huomionosoitusten saajista. Kiltalehti Paperin päätoimittajat esittäytyivät hallitukselle ja kertoivat miten lehden toimitus on lähtenyt käyntiin tänä vuonna. Hallitus hyväksyi takautuvasti kulukorvauksia ja laskuja yhteensä 264,43 euron edestä.

Pöytäkirja 5_2021

TEK:in opiskelijayhdyshenkilö Eero Järvinen esittäytyi hallitukselle ja kertoi TEK:in roolista opiskelutoiminnan yhteydessä yleisesti. Postissa oli myös saapunut ystävänpäiväkortti Athenelta.  Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 192,61 euron edestä.

Pöytäkirja 04_2021

SAFA:n opiskelijavastaava Aino Hautala esittäytyi hallituslaisille ja kertoi tiivistetysti SAFA:n toiminnasta. Kokouksessa keskusteltiin myös sektorien toimintasuunnitelmien laatimisesta. Hallitus hyväksyi kulukorvauksia 22,12 euron edestä.

Pöytäkirja 03_2021

Kokouksessa päätettiin alustavat päivämäärät vuosikokoukselle ja budjettiriihelle. Hallitus valitsi myös uuden Arkkitehtikillan haalarimerkin, vuodelle 2021. Hallitus hyväksyi kulukorvauksia yhteensä 32,66 euron edestä.

Pöytäkirja 02/2021

Hallitus keskusteli Raadin koulutuksesta ja totesi Arkkitehtikillan jäsenet keväälle 2021. Kokouksessa hyväksyttiin myös uusia jäseniä kiltaan. AYY-hallituskummi esittäytyi hallitukselle ja kertoi hallituskummin tehtävästä edistää tiedonkulkua AYY:n ja kiltojen välillä. Myös Vanhat Jäärät esittäytyivät hallitukselle ja kertoivat toiminnastaan, jonka tarkoitus on taata jatkuvuus killassa. Hallitus hyväksyi myös kulukorvauksia ja laskuja (yhteensä 423,59).

Pöytäkirja 01/2021
Kokouksessa siirrettiin tärkeät käyttöoikeudet vanhoilta hallituksen jäseniltä uusille hallituksen jäsenille. Hallitukeskusteli tulevan vuoden käytännöt läpi ja valitsi varapuheenjohtajan tulevalle vuodelle. Maksuja hyväksyttiin yhteensä 42,25 euron edestä.

 

Pöytäkirja 8_2021

Kokouksessa keskusteltiin mm. Wappu-videon julistuksesta, täydentävän toimihaun avautumisesta, maanantain kiltakahveista Innovarchin kanssa ja Suomen hallituksen linjaaman kolmen viikon sulkutilan vaikutuksesta tapahtumien järjestämiseen.

 

Pöytäkirja 9_2021

Tämän viikon hallituksen kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 2021 esitettäväksi tulevassa Arkkitehtikillan vuosikokouksessa. AYY-hallituskummi Otto Usvajärvi kertoi myös AYY:n viimeisimpiä kuulumisia hallitukselle. Puheenaiheeksi nousi myös etäopiskelun tuottamat oppikokemusten

vajaavaisuudet sisustusarkkitehtuurin opinnoissa, varsinkin pajatyöskentelyn osalta. 

Hallitus hyväksyi laskuja yhteensä €324,33. 

At this week’s meeting the Board accepted the action plan-2021 and the budget-2021 to be presented at the annual meeting of the Architecture Guild. The Board angel Otto Usvajärvi told AYY’s latest news to the Board. The Board also discussed the shortcomings of the learning experiences in interior architecture studies, especially with the regard to workshop-studies-experiences. 

The Board accepted invoices (total of €324,33).

 

Pöytäkirja 10_2021

Tämän viikon kokouksessa hallitus kävi läpi tulevaan vuosikokoukseen liittyvät käytännöt järjestelyt. Puheenaiheeksi nousi myös Turun Yliopiston aine- ja tiedekuntajärjestön edustajien laatima kannanotto korkeakouluopiskelijoiden pandemia-ajan hyvinvointia ja jaksamista edistävien toimien puolesta. Hallitus hyväksyi laskuja yhteensä 108,5 euron edestä.

At this week’s meeting the Board reviewed the arraignments and policies regarding the forthcoming annual meeting of the Architecture Guild. The Board also discussed the statement made by representatives of the Turku University’s subject and faculty organization in favor of promoting the well-being of students during the pandemic-period. The Board accepted invoices (total of €108,5).

 

 

Pöytäkirja 11_2021

Tämän viikon kokouksessa hallitus keskusteli Wappuun liittyvistä järjestelyistä, täydentävän toimihenkilöhaun tuloksista ja Teekkarijaoston haalarimerkkimyyntiin osallistumisesta. Hallitus päätti Arkkitehtikillan kesäpäivien ajankohdan. 

 

At this week’s meeting the Board covered the following topics

-Arrangements regarding Wappu

-The results of the supplementary active recruitment 

-Attending Teekkari Sections sale of overall patches

The Board decided the dates for the Architecture Guild’s summer days.

 

Pöytäkirja 12_2021

Tämän viikon kokouksessa hallitus kävi läpi talouden kvartaalikatsauksen ja hyväksyi projektirahahakemuksen. Kokouksessa vieraili myös Wappulehti Äpyn edustajat. Hallitus hyväksyi laskuja yhteensä 255,60 euron edestä.

 

At this week’s meeting the Board reviewed quartal financial review and approved projectfunding application. Representatives of Wappulehti Äpy visited the meeting.

The Board accepted invoices (total of €255,60).

 

 

Pöytäkirja 13_2021

Hallitus piti napakan aamukokouksen tämän viikon tiistaina. Kokouksessa käytiin läpi sektorien kuulumisia ja hallitus hyväksyi laskuja 397,83 euron edestä.

 The Board held a brief morning meeting on this Tuesday and reviewed mostly sector affiliations. The Board accepted invoices (total of €397,83).

 

 

Pöytäkirja 14_2021

Tämän viikon kokouksessa alumniyhdistyksen A-lumni edustajat esittäytyivät hallitukselle ja kertoivat toiminnastaan. Teekkarius 150 -ohjausryhmän edustajat vierailivat myös kokouksessa ja pitivät hallitukselle workshopin,jonka tarkoituksena oli kerätä ideoita tulevaa Teekkarius 150 -juhlavuotta varten. Hallitus hyväksyi kokouksessa uusia jäseniä kiltaan ja käsitteli tulleen projektirahahakemuksen, sekä myönsi Majalle kehitysrahaa.  Hallitus hyväksyi laskuja 8 euron edestä.

At this week’s meeting the representatives of the Alumni Association A-lumni introduced themselves to the Board and spoked about their activities. Representatives of the Teekkarius 150- steering group also visited the meeting and held a workshop for the Board to gather ideas for the upcoming Teekkarius 150 -anniversary year.

The Board accepted Maja development funds for 2021 and project funding applications for You Tell Me-collective. New membership applications for the Guild of Architecture were accepted in the meeting by the Board. The Board accepted invoices (total of €8). 

 

 

Pöytäkirja 15_2021

Hallitus piti maanantaina napakan aamukokouksen. Kokouksessa käytiin läpi sektoreiden kuulumiset ja hallitus hyväksyi kiltaan uusia jäseniä. Hallituksen kokousaika pysyy V-periodissa maanantaissa klo 18. Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 1076,68 euron edestä.

The Board held a brief meeting on Monday morning. The Board reviewed the affiliations of the sectors and accepted new membership applications for the Guild of Architecture. The Board meeting time will remain in the V-period on Monday at 6 p.m. The Board accepted invoices and reimbursements (total of €1076,68).

 

 

Pöytäkirja 16_2021

Hallitus kokousti viikon wapputauon jälkeen tämän viikon maanantaina. Kokouksessa käytiin läpi sektorien kuulumiset, hyväksyttiin kiltaan uusia jäseniä ja keskusteltiin AYY:n varastotilojen hausta. Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 584,98 euron edestä.

 The Board had a meeting at this week’s Monday after a week-long wappu break. The meeting reviewed the affiliations of the sectors, accepted new members for the Guild and discussed the application for AYY’s warehouse spaces. The Board accepted invoices and reimbursements (total of €584,98).

 

Pöytäkirja 17_2021

Tämän viikon kokouksessa hallitus kävi läpi sektorien kuulumiset ja käsitteli saapuneen projektirahahakemuksen. Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 288,96 euron edestä.

 At this week’s meeting the Board reviewed sector affiliations and project funding application. The Board accepted invoices and reimbursements (total of €288,96).

 

 

Pöytäkirja 18_2021

Hallituksen kokouksessa maanantaina käytiin läpi sektorikuulumiset ja AYY-hallituskummi tuli kertomaan hallitukselle AYY:n kuulumisia. Lisäksi hallitus kävi läpi wähätoimikunnan esittämät kysymykset ja muut esille tulleet asiat. Ensi viikon kokousajankohdaksi päätettiin keskiviikko 26.5.2021 klo 18:00.

At this week’s meeting the Board reviewed the Sector affiliations and AYY’s BoardAngel came to tell the Board about AYY’s news. In addition, the Board reviewed the questions raised by Wähätoimikunta. Next week’s meeting will be held on Wednesday 26.5.2021 at 6pm.

 

 

Pöytäkirja 19_2021

Hallituksen kokouksessa keskiviikkona sektorikuulumisten lisäksi hallitus keskusteli kiltaworkshoppien järjestämisestä, tutkintouudistukseen koskevista asioista ja päätti pääsykoepiknikille vaihtoehtoisen suunnitelman. Wähäjoulutirehtöörit vierailivat kokouksessa ja kertoivat alustavista suunnitelmistaan Wähäjoulua koskien.  

At the Board meeting on Wednesday in addition to sector affiliations the Board discussed organization of guild workshops and the situation of the Portfolio Renewal. The Board also decided an alternative option for the Entrance exam picnic. Annual Ball Directors visited the meeting and shared their preliminary plans for Wähäjoulu.

 

 

Pöytäkirja 20_2021

Hallituksen kevätkauden viimeisessä kokouksessa maanantaina käytiin läpi posti, sektoreiden kuulumiset ja yhteinen To Do-lista.  Hallitus jää kesätauolle säännöllisestä kokoustamisesta. 

The Board had the last meeting of the spring season on Monday. The Board reviewed the incoming mail, sector affiliations and the common To Do-list.  The Board will take a summer break from regular meetings.

 

 

Pöytäkirja 21_2021

Hallitus piti 11.8. klo 18 syksyn ensimmäisen kokouksen. Kokouksessa käsiteltiin sektorikuulumisten lisäksi talousasiat, saapuneet jäsenhakemukset ja syksyn rientoihin liittyviä asioita.

The Board held on 11.8. at 6 p.m. the first meeting of the fall. In addition to sector news, the meeting addressed financial issues, membership applications and preparations for next autumn’s events.

 

Pöytäkirja 22_2021

Hallituksen kokouksessa keskiviikkona 18.8 sektorikuulumisten ja muiden esille tulleiden asioiden lisäksi hallitus käsitteli talousasiat, mukaan lukien talouden puolivuotiskatsauksen. Hallitus hyväksyi kokouksessa kiltaan uusia jäseniä ja nimitti uusia toimihenkilöitä.

The Board met on Wednesday 18.8. In addition to sector news, the Board discussed financial matters, including the semi-annual economic report. The Board also accepted new members and appointed new actives to the Guild.

 

Pöytäkirja 23_2021

Hallituksen kokouksessa tiistaina 24.8 sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus keskusteli syksyn rastiedustuksista ja tapahtumanjärjestyskäytännöistä korona-aikana. Hallitus hyväksyi kokouksessa kiltaan uusia jäseniä.

At the Board meeting on Tuesday, August 24, in addition to sector news and financial matters the Board discussed standrepresentations for the fall and event practices during the COVID-19. The Board accepted new members to the Guild.

 

Pöytäkirja 24_2021

Hallitus kokousti keskiviikkona 1.9. klo 18. Kokouksessa käsiteltiin sektorikuulumisten lisäksi talousasioita, sekä keskusteltiin tulevista kokouksista, vuosijuhlaedustuksista ja kiltavaatteista.

The Board met on Wednesday 1.9 at 18. In addition to sector news, the agenda included economic issues, as well as a discussion on upcoming meetings, annual ball representations and Guild merchandise.

 

Pöytäkirja 25_2021

Hallitus kokousti maanantaina 13.9. Kokouksessa käsiteltiin sektorikuulumiset, talousasiat ja hyväksyttiin kiltaan uusia jäseniä.

The Board met on Monday 13.9. The meeting addressed sectoral issues, financial issues and accepted new members of the guild. 

  

 

Pöytäkirja 26_2021

 Hallituksen kokouksessa maanantaina vierailivat AYY-hallituskummin ja AO-tirehtöörit. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi sektorikuulumiset, hyväksyttiin kiltaan uusia jäseniä, käytiin läpi talousasiat ja keskusteltiin killan vaalikokouksen ajankohdasta. 

 

At the Board meeting on Monday AYY Board angel and the AO-officers visited the meeting. In addition, the meeting reviewed sector news and financial matters. The Board accepted new members to the Guild and discussed the date of the Guild election meeting.  

 

 

Pöytäkirja 27_2021

Hallituksen kokouksessa maanantaina käytiin läpi sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi saapuneet jäsenhakemukset ja hallitus hyväksyi kiltaan uusia jäseniä. Wähäjoulu-tirehtöörit keskustelivat kokouksessa hallituksen kanssa Wähäjouluun liittyvistä asioista.

Laskuja ja kulukorvauksia hyväksyttiin yhteensä 785,26 euron edestä.

 

In addition to sector news and financial matters the Board reviewed membership applications and approved new members to the Guild. The Board discussed issues related to Wähäjoulu with the Wähäjoulu directors.

The Board accepted invoices and reimbursements (total of €785,26).

 

Pöytäkirja 28_2021 (2)

Hallitus kokouksessa maanantain sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi ekskursio mestarit vierailivat kokouksessa ja kertoivat Suomi-ekskursion tilanteesta. Hallitus keskusteli myös Teekkarikokoukseen liittyvistä asioista.

Hallitus hyväksyi laskuja yhteensä 875,56 euron edestä.

 

At the Board meeting on Monday in addition to sector news and financial issues, the exqursion masters visited the meeting and spoke about the situation of Suomi-exqursion. The Board also discussed issues related to Teekkari meeting.

The Board accepted invoices (total of €875,56).

 

Pöytäkirja 29_2021

Hallituksen kokouksessa maanantaina talousasioiden ja sektorikuulumisten lisäksi käsiteltiin kiltashopin käytäntöjä ja päätti vuosijuhlaan lähtevistä edustajista. Hallitus hyväksyi myös kiltahuoneen päivitetyt säännöt ja päätti kiltahuoneen avajaisten ajankohdaksi torstain 14.10.2021 klo 18. 

Pöytäkirjan lisäksi sähköpostin liitteenä on Kiltahuoneen päivitetyt säännöt.

 

The Board met on Monday and in addition to sector news and economic issues, the Board discussed Guildshop practices and send representatives to the upcoming Annual Ball. The Board approved the updated rules of the Guild room and decided on the date of the opening of the Guild room on Thursday, October 14, 2021 at 6 p.m. 

In Addition to the minutes, the updated rules of the Guild room are attached to this e-mail.

 

 

Pöytäkirja 30_2021 (1) 

Hallituksen kokouksessa maanantaina sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus hyväksyi kiltaan uusia jäseniä. Hallitus päätti kokouksessa huomionosoitustoimikunnan kokoonpanon vuodelle 2021-2022 ja Vanhat Jäärät esittäytyivät hallitukselle.

Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 1 453,21 euron edestä.

 

At the Board meeting on Monday, in addition to sector news and financial issues new members for the Guild were accepted in the meeting. The Board decided on the composition of the Acknowledgement Committee for 2021-2022 and Old and Stubborn introduced himself to the Board.

The Board accepted invoices and reimbursements for a total of €1,453.21.

 

Pöytäkirja 31_2021

Arkkitehtikillan hallituksen kokouksessa maanantaina sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus keskusteli hybridiopetukseen siirtymisestä ja siihen liittyvästä kannanotosta. Kokouksessa hallitus käsitteli myös Arkkitehtikillan lipun vastaavista henkilöistä Teekkariperinnejuhlassa, hyväksyttiin kiltaan uusia jäseniä ja päätettiin Teekkarikokouksen edustajat ja varaedustajat.

Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 3 560 euron edestä.

Tämän sähköpostin yhteydessä pöytäkirjan lisäksi on liitetty hybridiopetukseen siirtymisestä tehty kannanotto.

 

At a meeting of the Board on Monday, in addition to sectoral news and financial issues, the Board discussed the transition to hybrid education and a statement related to it. The Board also discussed the persons in charge of the Architecture Guilds flag at the Teekkararitraditionsparty, accepted new members  and decided the representatives and deputy representatives of the Teekkari meeting.

The Board accepted invoices and reimbursements (total of  €3,560). 

In addition to the minutes, a statement on the transition to hybrid education is attached to this email.

 

 

Pöytäkirja 32_2021 (1)

Hallitus kokouksessa maanantaina käsiteltiin sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hybridiopetukseen liittyvää keskustelua. Hallitus päätti järjestää killalle keskustelutilaisuuden hybridiopetuksesta maanantaina 8.11.2021 klo 16:00. Tämän lisäksi laitos on järjestämässä hybridiopetuksesta keskustelutilaisuuden tiistaina 9.11.2021. Kokouksessa hyväksyi kiltaan uusia jäseniä ja kävi läpi muut esille tulleet asiat. Hallitus hyväksyi laskuja ja kulukorvauksia yhteensä 2289,5 euron edestä.

 

The Board met on Monday 1.11. In addition to sector news and financial issues the Board discussed issues related to hybrid education. The Board decided to hold a discussion event for the Guild on hybrid teaching on Monday, November 8, at 4:00 p.m. In addition, the department of architecture is organizing a discussion for students on hybrid teaching on Tuesday, November 9. The Board accepted new members to the Guild and accepted invoices and reimbursements (for a total of €2,289.5).

 

Pöytäkirja 33_2021 (1)

 

 

Hallitus kokouksessa maanantaina käsiteltiin sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi vaalikokoukseen liittyvät asiat. Kokouksessa vierailivat myös lipputirehtöörit ja KIIMAn vastuuhenkilöt. Hallitus hyväksyi laskuja yhteensä 2105,45 euron edestä.

 Yhteyteen on lisätty pöytäkirjan lisäksi liitteinä Killan vaalikokouksen esityslista ja muutosehdotukset Arkkitehtikillan perinneohjesääntöihin.

 

The Board met on Monday . In addition to sector news and financial issues, the meeting adressed matters related to the Election meeting. The meeting was also attended by Guild flag directors and KIIMA officials. The Board approved invoices for a (total of €2,105.45). 

In addition to the minutes, the agenda of the Guild Election meeting and proposals for amendments to the traditional guidelines of the Guild of Architecture have been added to this e-mail.

 

 

Pöytäkirja 34_2021

 

Hallitus kokouksessa tiistaina sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus keskusteli vaalikokouksen järjestelyistä ja hyväksyi kiltaan uusia jäseniä. AYY-hallituskummi Otto vieraili kokouksessa ja kertoi AYY:n ajankohtaisia kuulumisia. Hallitus hyväksyi laskuja takautuvasti ja kulukorvauksia yhteensä 2 218,62 euron edestä.

 

At the Board meeting on Tuesday, in addition to sector news and financial issues, the Board discussed the arrangements for the election meeting and approved new members for the Guild. AYY’s board angel Otto attended the meeting and told AYY’s current affairs. The Board accepted invoices retrospectively and reimbursements for a total of €2,218.62.

 

Pöytäkirja 35_2021

 

Hallitus kokousti maanantaina 22.11 klo 18. Kokouksessa käytiin sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi keskustelua vaalikokouksen järjestämisestä, hallituksen- ja raadinwaihdosta 2022 ja Viimeisestä ehtoollisesta. Hallitus hyväksyi myös uusia jäseniä kiltaan ja lähetämme edustajia Teekkarikokoukseen. 

The Board met on Monday 22.11 at 18. In addition to sector news and economic issues, the agenda included a discussion on the organization of the election meeting, the Board and Actives’ changeover 2022 and the Last Supper. The Board also welcomed new members to the Guild and send representatives to the Teekkari meeting.

 

Pöytäkirja 36_2021

Hallitus kokousti maanataina 29.11 klo 18. Esityslistalla olivat sektorikuulumiset ja talousasiat.

The Board met on Monday 29.11 at 18. The agenda consisted of sector news and financial issues. 

 

Pöytäkirja 37_2021

Hallitus kokousti tällä viikolla toistamiseen keskiviikkona 1.12. klo 18. Sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus hyväksyi kiltaan uusia jäseniä, päätti killan huomionosoitusten saajista ja keskusteli toimikuntahaun avaamisesta sekä perehdytysten järjestämisestä.

The Board met for a second time on Wednesday 1.12.2021 at 18. In addition to sector news and financial issues, the Board accepted new members to the Guild, decided on the recipients of the Guild’s Acknowledgements, and discussed the opening of the committee recruitment form and the organization of orientations.

 

Pöytäkirja 38_2021

Hallitus kokousti keskiviikkona 8.12 klo 18. Sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus hyväksyi kiltaan uusia jäseniä ja suunnitteli killan pikkujouluja. 

The Board met on Wednesday 8.12 at 18. In addition to sector news and financial issues, the Board accepted new members to the Guild and planned the Guild pre-Christmas party.

 

Pöytäkirja 39_2021

Hallitus kokousti maanantaina 13.12 klo 18. Sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus käsitteli talouden 4. kvartaalikatsauksen ja keskusteli laitossopimuksen uusimisesta.

The Board met on Monday 13.12 at 18. In addition to sector news and financial issues, the Board reviewed the 4th quarterly financial report and discussed the renewal of the department agreement.

Pöytäkirja 40_2021

Hallitus 2021 kokousti viimeistä kertaa maanantaina 20.12 klo 18. Sektorikuulumisten ja talousasioiden lisäksi hallitus nimitti uusia toimihenkilöitä toimikaudelle 2022 ja päätti Majan lisäavustuksen myöntämisestä.

The Board of 2021 met for the last time on Monday 20.12 at 18. In addition to sector news and financial issues, the Board appointed new actives for the 2022 term and decided on an additional Maja grant.

 

Pöytäkirja vaalikokous