Arkkitehtikillan häirintäyhdyshenkilöt 2024 (tg-nick):

Antero Heino @anteroheino
Thomas Yang @thomsyoung
Maija Saari @maijasaari
Leo Jussila @leojussila
(Elian Salmimaa @biletoimitusjohtaja)

Arkkitehtikilta ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta on avoin ja tasa-arvoinen yhteisö, jossa jokainen hyväksytään ja otetaan mukaan sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa Killan tapahtumissa. 

 

Häirintää esiintyy erilaisissa muodoissa ja monenlaisissa ympäristöissä. Se voi olla sekä näkyvää että näkymätöntä. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa, ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi, vaihtelee henkilökohtaisesti. Ensisijaisesti tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

 

Arkkitehtikillassa toimii muutamia häirintäyhdyshenkilöitä vuosittain, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin. Arkkitehtikillan häirintäyhdyshenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

 

Kaikissa Killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä. 

Miten toimia häirintätilanteessa

 

1: Mikäli koet sen tilanteessa mahdolliseksi ja turvalliseksi, kommunikoi tästä häiritsijän kanssa ja pyydä tätä lopettamaan. 

2: Ilmoita tapahtuman järjestäjälle/kenelle tahansa häirintäyhdyshenkilölle asiasta tai täytä anonyymi Forms-lomake. https://forms.gle/M2JUH58BejjfQ8wp8

3: Keskustele tapahtuman järjestäjän/häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteesta. Pyri tukemaan heidän toimintaansa ja kuuntelemaan heidän pyyntöjään tilanteen hoitamiseksi.

 

Hätätapauksessa soita 112. 

Häirintäyhdyshenkilö

 

Häirintäyhdyshenkilön (häry) tehtävänä on olla ensimmäinen kontakti Killan toimintaan osallistuville mahdollisen häirintätapauksen selvittämiseksi. Jokaisessa Killan tapahtumassa on läsnä häirintäyhdyshenkilöitä tai vastuuhenkilö, joiden tehtävänä on viestiä turvallisen tilan periaatteista osallistujille ja toimia tukena tilanteen hetkellä. Killan häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä myös tilanteiden jälkiselvittelyä varten. Häirintäyhdyshenkilö on valmis keskustelemaan puolueettomasti tapauksen osallisten kanssa ja viemään asiaa eteenpäin sekä mahdollisuuksien mukaan tukea osallisia tapauksen käsittelyssä. Mikäli häirintää tehneen teko edellyttää Killan tasolla jatkotoimenpiteitä, häirintäyhdyshenkilö osallistuu selvitysprosessiin. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on luottamuksellinen ja käsiteltyjä tapauksia ei kommentoida ulkopuolisille, ellei toisin mainita tai velvoiteta.

Miten ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön

 

Kaikkiin Killan häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä liittyen häirintätilanteisiin. Killan tapahtumien alussa häirintäyhdyshenkilöt ilmoittavat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot ja yhteydenottotavat koskien häirintätilanteita. Häirintäyhdyshenkilöt vastaavat mielellään kysymyksiin koskien häirintätilanteita ja Killan rikkomusprosessien jatkotoimenpiteistä, mikäli ne eivät ole täysin selkeitä. Voit lähettää kysymyksiä heille, vaikka sinulla ei olisi raportoitavaa häirintätapausta. Voit ottaa yhteyttä myös anonyymillä lomakkeella. Häirintäyhdyshenkilöt pyrkivät vastaamaan yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti, mutta eivät välttämättä voi reagoida heti.

Keskustelut koskien häirintätilanteita

 

Kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön, häirintää kokeneen henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden henkilöiden välillä ovat luottamuksellisia ja jäävät yksityisiksi. Häirintäyhdyshenkilö ei jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. 

 

Häirintäyhdyshenkilöt ovat vapaaehtoisia Killan toimijoita, samalla tavalla kuin toimihenkilöt. On tärkeää, että kunnioitat heidän pyyntöjään siitä, miten asiaa käsitellään. Mikäli häirintäyhdyshenkilöllä ei ole resursseja käsitellä tapausta, hän saattaa pyytää sinua ottamaan yhteyttä toiseen häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilöt saattavat myös pyytää lupaa käsitellä tapausta toisten häirintäyhdyshenkilöiden tai esimerkiksi Killan hallituksen jäsenen kanssa, mikäli he tarvitsevat tukea tilanteen selvittämistä varten.

 

Häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella keskenään isommista häirintään liittyvistä teemoista Killan tai kiltalaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Killan jäsenelle häirintätilanteessa

 

  • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
  • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
  • On aina parempi puuttua tilanteeseen kuin katsoa sivusta, vaikka ei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
  • Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti.
  • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään tai mahdollisesti paikalla olevaan häirintäyhdyshenkilöön. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
  • Voit ilmoittaa häirintätapauksesta myös anonyymin lomakkeen kautta. Lomakkeen vastauksia käsittelevät Killan häirintäyhdyshenkilöt ja lomakkeeseen voi joko jättää oman nimensä tai pysyä nimettömänä.
  • Voit aina ottaa yhteyttä Killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit tehdä yhteydenoton, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää.
  • Mikäli tilanne vaatii jatkoselvittelyä, kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut. Niiden jakaminen yleisesti ei kuitenkaan ole suotavaa.
  • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin. On poliisin tehtävä selvittää, onko rikosta tapahtunut. Voit pyytää häirintäyhdyshenkilön tukea rikosilmoituksen tekemiseen.

Jatkotoimenpiteet Killan tasolla

Killan hallitukselle tiedotetaan vain, jos tarvitaan jatkotoimenpiteitä. Tapauksen liittyessä Killan toimijaan tai hallituslaiseen saatetaan yhteydenottoja tehdä korkeammille tahoille, esimerkiksi AYY:lle tai Teekkarijaostolle. Tilanteet käsitellään tapauskohtaisesti ja niissä sovelletaan seuraavia menettelyjä.

 

Keskustelu häirintäyhdyshenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa

 

Tilannekohtaisesti Killan häirintäyhdyshenkilö tai hallituksen jäsen keskustelee epäillyn häirintätilanteen osapuolien kanssa ja päättää miten tilanteessa edetään.

 

Häirintäyhdyshenkilö tai hallituksen jäsen voi kertoa Killan hallitukselle asiasta niin, että asianomaiset pysyvät nimettömänä.

 

Kirjallinen varoitus

 

Häirintäyhdyshenkilö yhdessä hallituksen kanssa antavat kirjallisen varoituksen rikkomuksen tekijälle. Tämä varoitus tallennetaan myös erilliseen Killan arkistoon, johon vain häirintäyhdyshenkilöillä ja hallituksella on oikeus katsoa. Tieto varoituksesta jaetaan tarvittaessa tapahtumasta vastuussa oleville tahoille tapahtumien järjestämisen yhteydessä.

 

Varoitus annetaan määräajaksi kuitenkin enintään 5 vuodeksi.

 

Esto Killan tehtävistä

 

Mikäli henkilö väärinkäyttää asemaansa tai käyttäytyy muutoin asiattomasti, hallitus voi estää henkilön Killan tehtävistä. Mikäli asemaa on käytetty väärin liittyen tiettyyn pestiin, sinut voidaan erottaa kyseisestä pestistä mutta ei suoraan kaikista killan tehtävistä. Esto kestää tilannekohtaisesti kuitenkin enintään 2 vuoden ajan.

 

Lisäksi henkilölle annetaan kirjallinen varoitus.

 

Kielto osallistua Killan toimintaan

 

Killan hallitus yhdessä häirintäyhdyshenkilön kanssa voivat evätä rikkeen tekijältä oikeuden osallistua Killan järjestämään toimintaan. Jos toimintaa toteutetaan yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa, tulee tälle taholle ilmoittaa, että tämän rangaistuksen saanut henkilö ei saa osallistua toimintaan.

 

Lisäksi annetaan kirjallinen varoitus ja esto Killan tehtäviin. Hallitus voi yksimielisesti tai Killan kokous ¾ enemmistöllä halutessaan kumota rangaistuksen.

 

Erottaminen killasta

 

Killan hallitus voi erottaa erittäin vakavan rikkeen tehneen henkilön Killasta Arkkitehtikillan sääntöjen mukaisesti. Rikkomuksen tekijälle on kuitenkin varattava mahdollisuus selityksen antamiseen.

 

Lisäksi annetaan kirjallinen varoitus.

Muuta

 

Vuonna 2023 häirintäyhdystoimintaa mukana kehittämässä ovat häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi Killan puheenjohtaja. Tämä tarkoittaa toimintatapojen kehittämistä, kommunikaatiolinkkinä toimimista AK:n hallituksen ja häirintäyhdyshenkilöiden välillä, ja säännöllistä yhteydenpitoa häirintäyhdyshenkilötoiminnan toimivuudesta. Häneen saat halutessasi yhteyden sähköpostitse: puheenjohtaja@arkkitehtikilta.fi

Häirintä akateemisissa tilanteissa

 

Aalto-yliopisto edellyttää yhteisön jäseniltä vastuullista ja yhteisön muita jäseniä kunnioittavaa käytöstä. Aallossa noudatetaan eettisiä periaatteita, joihin pääsee tutustumaan täältä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/eettiset-periaatteet-arvot-kaytantoon

 

Jos koet häirintää tai asiatonta kohtelua opetuksen aikana tai opintoihin liittyvässä tilanteessa esimerkiksi toisen opiskelijan toimesta, kerro mahdollisuuksien mukaan heti asianomaiselle henkilölle, ettet hyväksy tämän käytöstä ja käske häntä lopettamaan. Ilmoita tilanteesta luennoitsijalle tai henkilökunnan jäsenelle, jolla on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Jos häirintä tai asiaton käytös ei lopu, voit olla yhteydessä oman koulusi opintoasiainpäällikköön (ARTS: Iiris Kauppila).

 

Jos koet häirintää tai asiatonta kohtelua opetuksen aikana tai opintoihin liittyvässä tilanteessa henkilökunnan jäsenen toimesta, kerro mahdollisuuksien mukaan heti asianomaiselle henkilölle, ettet hyväksy tämän käytöstä ja käske häntä lopettamaan. Mikäli asiattomasti käyttäytyvä henkilö on Arkkitehtuurin laitoksen henkilökuntaa, voit viedä asiaa eteenpäin Arkkitehtuurin laitoksen laitosjohtajalle (Pirjo Sanaksenaho). Ole myös yhteydessä oman koulusi opintoasiainpäällikköön (ARTS: Iiris Kauppila).