Säännöt löytyvät myös PDF-versiona.
Arkkitehtikillan perinneohjesääntö
täydentää virallisia sääntöjä.

Viimeisin päivitys sääntöihin tehty vuosikokouksessa 23.11.2021:

Arkkitehtikillan perinneohjesääntö päivitetty 23.11.2021

Edellinen päivitys sääntöihin tehty vuosikokouksessa 17.3.2016:
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 5 § Killan virallinen kieli. 14 § Vaalikokous. 26 § Toiminnantarkastajat. 28 § Pöytäkirjat.

Edellinen päivitys sääntöihin tehty vuosikokouksessa 19.5.2015:
20 § Hallitus. Lisäksi muutettiin kohdissa 6 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 19 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 26 §, 28 § ja 29 § sana ’raati’ sanaksi ’hallitus’

Edellinen päivitys vaalikokouksessa 19.11.2014:
12 § Killan kokoukset, Vuosikokouksen järjestämisajankohta

1. luku – Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä kilta. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Killan tarkoitus
Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston (AY) arkkitehtuurin laitoksen arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmien opiskelijoita, herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä ajaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja korkeakoulussa ja ammatillisissa yhteisöissä.

3 § Killan toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi

 • järjestää kokouksia, muita tapaamisia sekä juhlia
 • järjestää opintoretkiä
 • järjestää opintoihin, korkeakouluun, korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia
 • voi harjoittaa pienimuotoista julkaisutoimintaa
 • auttaa uusia jäseniä perehtymään korkeakouluun ja sen ilmapiiriin
 • auttaa opiskelijoita selviytymään opintojen aikana ilmenevistä ongelmista antamalla neuvontaa ja ohjausta
 • pitää yhteyttä ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin sekä vanhoihin jäseniin
 • harjoittaa yhteistyötä muiden arkkitehtiosastojen sekä eri yhteisöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää rahankeräyksiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi kilta kerää jäsenmaksuja.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Killan virallinen kieli
Killan kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.

2. luku – Jäsenet ja maksut

6 § Jäsenet
Killan jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko- kannatus- ja kunniajäsenet. Jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta hyväksyy killan hallitus. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen.
Killan vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.
Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus, mutta myös ryhmällä, johon kuuluu vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä, on siihen oikeus.

7 § Jäsenluettelo
Killan on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon on vähintään merkittävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle nimeensä ja kotipaikkaansa kohdistuvista muutoksista.

8 § Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja:

 1. kunniajäsenet;
 2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko jäsenmaksukaudeksi.

9 § Killasta eroaminen
Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan puheenjohtajalle tai hallitukselle tai ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pyytämällä sitä merkittäväksi pöytäkirjaan.

10 § Killasta erottaminen
Killan hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä on asianosaista kuultava, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on julkistettava killan virallisella ilmoitustaululla ja se on toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen
Killasta erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä killan kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan ja se on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöhetkestä.

3. luku – Killan kokoukset

12 § Killan kokoukset
Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.
Killan vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty killan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

13 § Vuosikokous
Killan vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 11. esitetään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 12. päätetään killan jäsenmaksujen suuruus
 13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. päätetään kokous.

14 § Vaalikokous
Killan vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi varaääntenlaskijaa
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 8. valitaan hallitukseen 9-12 muuta jäsentä mukaan lukien rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
 9. valitaan killan muut toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. päätetään kokous.

15 § Oikeudet killan kokouksissa
Killan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on sekä esitysoikeus että äänioikeus siten että jokaisella on yksi ääni.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus.
Killan kokous voi myöntää esitysoikeuden myös muille jäsenille kuin varsinaisille jäsenille.

16 § Päätöksenteko
Killan päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Killan kokousten koollekutsuminen
Killan kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla ja AYY:n virallisella ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu sääntöjen määräämällä tavalla.

19 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemista taikka erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai killan purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.
Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4. luku – Hallitus

20 § Hallitus
Hallitus vastaa killan toiminnasta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Killan vaalikokous valitsee hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja sihteeristä sekä 7-10 jäsenestä. Hallituksen jäsenen on oltava killan varsinainen jäsen.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta, huolehtii killan kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että toiminta on sääntöjen mukaista.  Puheenjohtajan estyessä hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Hallituksen ohjauksella toimintaa järjestää myös vuosittain määriteltävä määrä toimihenkilöitä. Hallitus ja toimihenkilöt muodostavat yhdessä toimielimen, jotka kutsuttakoon Raadiksi. Raati suunnittelee ja toteuttaa killan toimintaa hallituksen johdolla.”

21 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa
 2. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
 3. laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös
 4. valmistella hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. edustaa kiltaa
 6. päättää kunniajäseniä lukuun ottamatta jäseneksi hyväksymisestä
 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 8. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 9. päättää kiireellisistä julkilausumista

22 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla, ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Killan jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus. Hallitus voi myöntää myös puheoikeuden.

23 § Killan nimen kirjoittaminen
Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden yksittäiselle killan varsinaiselle jäsenelle.

5. luku – Toimikunnat ja toimihenkilöt

24 § Yleistä
Kilta ja hallitus voivat perustaa toimikuntia ja nimittää toimihenkilöitä toimimaan killan alaisuudessa. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi. Toimikuntien toimintaan voivat killan jäsenet osallistua kiinnostuksensa mukaan rajoituksetta.

6. luku – Hallinto ja talous

25 § Toimi- ja tilikausi
Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

26 § Toiminnantarkastajat
Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettaviksi muutoinkin pyydettäessä.
Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku – Erityisiä määräyksiä

27 § Killan tunnukset ja merkit
Killalla on lippu ja ansiomerkki sekä muita tunnuksia ja merkkejä, joista päätetään perinneohjesäännössä. Perinneohjesäännöstä sekä virallisesta ilmoitustaulusta päättää killan kokous.

28 § Pöytäkirjat
Killan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on julkaistava killan internet-sivuilla viimeistään viikon kuluttua niiden tarkastuksesta, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta kokouksen jälkeen. Ne on pidettävä nähtävillä vähintään kuukauden ajan.
Killan kokouksen pöytäkirjantarkastajien on toimitettava killan kokouksen pöytäkirja killan sihteerille viimeistään seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

29 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden välin on oltava vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

30 § Killan purkautuminen
Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

31 § Säännöissä määräämättömät asiat
Asioissa, joissa näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia.